October 31, 2023

Bijgewerkt op: 1 januari 2022

Deze Servicevoorwaarden zijn op u van toepassing als u op of na 1 januari 2022 een BrainHQ-account maakt. Als u uw BrainHQ-account voor die datum hebt gemaakt, gelden deze Servicevoorwaarden als u uw account blijft gebruiken op of na 31 januari 2022.

Uw gebruik van de Apps van Posit Science wordt geregeld in de algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet (deze “Servicevoorwaarden”).

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door. Door te Apps te gebruiken, een Account (hieronder gedefinieerd) te maken of te betalen voor de Apps (hieronder gedefinieerd), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden en verklaart u dat u (a) ten minste 18 jaar oud bent, of (b) ten minste 13 jaar oud bent en beschikt over de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd om de Apps te gebruiken. Als u (x) jonger bent dan 18 jaar en geen toegestane gebruiker bent of (y) niet gebonden wilt zijn aan deze Servicevoorwaarden, mag u de Apps niet openen of gebruiken en mag u geen Account maken.

Deze Servicevoorwaarden bevatten zeer belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen samen met de beperkingen en uitsluitingen die op u van toepassing kunnen zijn, waaronder een bepaling inzake de keuze van het recht en een forumkeuzebeding.

Voor deze Servicevoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

“Apps”: de websites van Posit Science, waaronder www.BrainHQ.com en onze applicaties voor BrainHQ voor internet, mobiele telefoons en tablets. De Apps zijn auteursrechtelijk beschermde werken waarvan Posit Science de houder is.

 “Posit Science”, “wij/we”, “ons/onze”: Posit Science Corporation.

 1. Account. Om toegang te krijgen tot onze Apps en deze te gebruiken, moet u beschikken over een Account (“Account”) dat bepaalde informatie over u bevat die door u is verstrekt. De accountgegevens omvatten, zonder beperking, uw naam, e-mailadres en wachtwoord en overige informatie over uzelf die u verkiest in te voeren in de Apps (“Accountgegevens”). U verklaart dat (a) alle verplichte informatie die u indient waarheidsgetrouw en accuraat is, en (b) u ervoor zorgt dat dergelijke informatie accuraat blijft. U kunt uw Account op elk moment verwijderen, om welke reden dan ook, door de instructies in de App te volgen of contact met ons op te nemen via support@brainhq.com. We kunnen uw Account schorsen of beëindigen in overeenstemming met artikel 12 (Beëindiging). U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw aanmeldgegevens voor het Account en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die vanuit uw Account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik of elke verdenking van ongeautoriseerd gebruik van uw Account en elke ander beveiligingslek. Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies dat of schade die voortvloeit uit uw nalatigheid om aan deze vereisten te voldoen.
 2. Toegang. U kunt Gratis toegang krijgen tot onze Apps, u kunt Betaalde toegang tot de Apps aanschaffen of we kunnen u Gesponsorde toegang tot de Apps verlenen.
  1. Gratis toegang. Wij verlenen kosteloos toegang tot bepaalde functies in onze Apps (elk een “Gratis aangeboden product”). Om het Gratis aangeboden product te gebruiken, moet u een account registreren in onze Apps.
  2. Betaalde toegang. Wij verlenen toegang tot bepaalde functies in onze Apps op basis van betaling (elk een “Betaald aangeboden product”). Als u een Betaald aangeboden product wilt gebruiken, bent u verantwoordelijk voor de betaling van de betreffende vergoedingen zoals beschreven in onze Apps. U machtigt ons hierbij om de bedragen in rekening te brengen op uw creditcard of andere betaalmethode, zoals beschreven in de Apps. U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle vergoedingen en toepasselijke belastingen die verband houden met onze Betaald aangeboden producten met een geldige betalingsmethode. Indien uw betaalmethode niet werkt of de uiterste betaaldatum voor aan Posit Science verschuldigde bedragen is overschreden, kunnen we de vergoedingen innen door gebruik te maken van andere incassomethoden (waaronder incassobureaus en juridisch advies) of uw Account en/of toegang tot enkele of alle Apps (al dan niet als Betaald aangeboden product) te schorsen. Voor Betaald aangeboden producten die worden betaald via een doorlopend abonnement, wordt het verschuldigde bedrag automatisch van uw creditcard of andere betaalmethode afgeschreven op de datum waarop uw abonnement op het Betaald aangeboden product ingaat en daarna aan het begin van elke volgende abonnementstermijn, totdat u het abonnement op dat Betaald aangeboden product opzegt. Alle abonnementen worden automatisch verlengd op het moment dat de lopende abonnementstermijn afloopt, tenzij u eerder hebt opgezegd. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen op de wijze die is beschreven in artikel 24 (Contactgegevens) hieronder. U erkent dat wij ons het recht voorbehouden onze vergoedingen van tijd tot tijd naar eigen inzicht te wijzigen. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen in kennis stellen door een kennisgeving te plaatsen in onze Apps of een kennisgeving per e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven in uw Account. Als we onze abonnementskosten wijzigen, wordt een dergelijke wijziging pas van kracht bij de volgende abonnementstermijn.
  3. Gesponsorde toegang. Onze zakelijke partners (“Partners”) verlenen hun leden, cliënten, patiënten en/of klanten toegang tot bepaalde functies in onze Apps die in het algemeen vergelijkbaar zijn met het Betaald aangeboden product (elk een “Gesponsord aangeboden product”). Om een Gesponsord aangeboden product te kunnen gebruiken, moeten we van de Partner instructies hebben ontvangen om het Gesponsord aangeboden product aan u aan te bieden. Op instructie van de Partner kunnen we uw Account schorsen of beëindigen. De precieze functies in het Gesponsord aangeboden product kunnen verschillen van het Betaald aangeboden product. De Partner die u het Gesponsord aangeboden product aanbiedt, kan aanvullende servicevoorwaarden opleggen voor uw gebruik van het Gesponsord aangeboden product. Ook kan de Partner u in aanvulling op deze Servicevoorwaarden extra beschermingsmaatregelen bieden. Voor vragen over deze aanvullingen moet u contact opnemen met de Partner die u de toegang tot onze Apps verleent.
 3. Eigendomsrechten
  1. Apps en inhoud van de site, eigendom en licentie. Posit Science is de eigenaar en aanbieder van de Apps. De in de Apps beschikbare inhoud en informatie (de “Inhoud van de Site”), waaronder de gegevens die tijdens het gebruik van de Apps worden aangemaakt (“Trainingsgegevens”, zie artikel 3B) en de gebruikersfeedback (“Feedback”, zie artikel 3C), maar uitgezonderd de Accountgegevens en alle andere inhoud die door gebruikers van de Apps wordt ingediend (“Gebruikersinhoud”, zie artikel 3D) zijn het eigendom van Posit Science en zijn licentieverstrekkers. Onder toepassing van deze Servicevoorwaarden verleent Posit Science u een beperkte licentie om: (i) kopieën van uw Trainingsgegevens te verspreiden onder de personen van uw keuze; (ii) de Apps uitsluitend te openen en gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden; (iii) de Apps te installeren en gebruiken op uw eigen mobiele telefoon of tablet, uitsluitend in een indeling met uitvoerbare objectcode, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik; en (iv) van alle Inhoud van de Site een enkele kopie te bekijken en af te drukken, elk voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord geen kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten te verwijderen die zijn opgenomen in de Apps of de Inhoud van de Site, of delen van onze Apps of Inhoud van de Site te “framen” of “spiegelen” zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Posit Science. Het ongeautoriseerd gebruiken, reproduceren, aanpassen, distribueren, weergeven of uitvoeren van de Apps of de Inhoud van de Site is ten strengste verboden. U mag geen enkel deel van de Apps of de Inhoud van de Site demonteren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Alle rechten die niet worden verleend in deze Servicevoorwaarden, zijn voorbehouden aan Posit Science en zijn licentieverstrekkers.
  2. Trainingsgegevens, eigendom en licentie. De informatie die wordt aangemaakt wanneer u onze Apps gebruikt, bijvoorbeeld uw gebruik, voortgang en prestaties in de Apps (gezamenlijk de “Trainingsgegevens”), is eigendom van Posit Science en zijn licentieverstrekkers. Onder toepassing van deze Servicevoorwaarden verleent Posit Science u een beperkte licentie om een of meer exemplaren van uw Trainingsgegevens te bekijken en af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
  3. Feedback, eigendom en licentie. Als u Posit Science opmerkingen, feedback of suggesties stuurt over de Apps of een van de services van Posit Science (gezamenlijk de “Feedback”), kan Posit Science dergelijke Feedback gebruiken voor elk willekeurig doel. Met het oog op het opnemen van dergelijke Feedback in de Apps en/of services van Posit Science, is alleen Posit Science de houder van alle rechten, titels en belangen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, die betrekking hebben op dergelijke Feedback. In ruil voor uw gebruik van de Apps en de Inhoud van de Site verleent u hierbij Posit Science het recht dergelijke Feedback kosteloos te gebruiken.
  4. Gebruikersinhoud, eigendom en licentie. Wij maken geen aanspraak op het eigendom van de inhoud die u opgeeft in de Apps (bijvoorbeeld uw naam of een afbeelding van u voor uw profielfoto (“Gebruikersinhoud”). U verleent ons hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije licentie, met het recht op meerdere niveaus van sublicenties, om uw Gebruikersinhoud uitsluitend in verband met het aanbieden van de Apps op te slaan, te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te verzenden, te verspreiden, er afgeleide werken van te maken of anderszins te gebruiken. U gaat ermee akkoord onherroepelijk afstand te doen van (en afstand te laten doen van) alle claims en beweringen inzake morele rechten of toekenning met betrekking tot ons geoorloofd gebruik van uw Gebruikersinhoud. U mag in onze Apps alleen Gebruikersinhoud verstrekken (a) waarvoor u bereid bent de hierboven vermelde licenties te verlenen en (b) waarvoor u beschikt over voldoende rechten om de hierboven vermelde licenties te verlenen.
  5. Geen impliciete licenties. In deze Servicevoorwaarden worden geen impliciete licenties verleend.
 4. Algemene voorwaarden van de Apple App Store. U erkent en gaat ermee akkoord dat de beschikbaarheid van de Apps als native applicaties op mobiele telefoons en tablets afhangt van de derde partij van wie u de Apps ontvangt (“App Store”), bijvoorbeeld Apple App Store of Google Play Store. U erkent dat deze Servicevoorwaarden van toepassing zijn op de relatie tussen u en Posit Science en niet op uw relatie met de App Store. Elke App Store kan beschikken over eigen algemene voorwaarden waarmee u akkoord moet gaan voordat u de Apps downloadt waaronder, maar niet beperkt tot, de Algemene voorwaarden voor Apple-mediadiensten. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke algemene voorwaarden van de betreffende App Store en dat uw licentie voor het gebruik van de Apps wordt verleend op voorwaarde van de naleving van die voorwaarden. Als u Apps uit de Apple App Store gebruikt, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing. Voor zover de andere voorwaarden minder beperkend zijn dan of anderszins strijdig zijn met de voorwaarden in dit artikel 4, gelden de meer beperkende of strijdige voorwaarden in dit artikel 4, maar uitsluitend voor de Apps uit de Apple App Store.
  1. Verklaring: Posit Science en u verklaren dat de Servicevoorwaarden uitsluitend worden afgesloten tussen u en Posit Science en niet met Apple. Posit Science en niet Apple is als enige verantwoordelijk voor de Apps en de inhoud ervan. Voor zover in deze Servicevoorwaarden wordt voorzien in regels voor het gebruik van de Apps die minder beperkend zijn dan of strijdig zijn met de regels in de Algemene voorwaarden voor Apple-mediadiensten, geldt de meer beperkende of strijdige voorwaarde van Apple. 
  2. Bereik van de licentie: De aan u verleende licentie voor de Apps is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Apps te gebruiken op een iOS-product dat in uw bezit is of dat u gebruikt, en zoals toegestaan in regels voor gebruik in de Algemene voorwaarden voor Apple-mediadiensten.
  3. Onderhoud en ondersteuning: Posit Science is als enige verantwoordelijk voor het verlenen van onderhouds- en ondersteuningsservices voor de Apps, zoals nader beschreven in deze Servicevoorwaarden (indien van toepassing) of zoals vereist uit hoofde van de toepasselijke wetgeving. Posit Science en u erkennen dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsservices voor de Apps te leveren.
  4. Garantie: Posit Science is als enige verantwoordelijk voor productgaranties, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend in de wet, voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn afgewezen. In het geval dat de Apps onder geen enkele toepasselijke garantie vallen, kunt u dit melden bij Apple en zal Apple de aankoopprijs van de Apps aan u terugbetalen; en voor zover in de ruimste zin toegestaan in de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen andere garantieverplichting met betrekking tot de Apps en vallen alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven die te wijten zijn aan het feit dat geen enkele garantie van toepassing is, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Posit Science.
  5. Productclaims: Posit Science en u verklaren dat Posit Science, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het oplossen van claims van u of een derde partij die verband houden met de Apps en uw bezit en/of gebruik van de Apps, waaronder, zonder beperking: (i) claims inzake productaansprakelijkheid, (ii) elke claim waarin wordt gesteld dat de Apps niet voldoen aan een toepasselijk voorschrift in de wet- of regelgeving, en (iii) claims die ontstaan krachtens wetgeving inzake consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving. Deze Servicevoorwaarden vormen geen beperking van de aansprakelijkheid van Posit Science jegens u die verder gaat dan hetgeen wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.
  6. Intellectuele eigendomsrechten: Posit Science en u verklaren dat in het geval van een claim van een derde partij dat de Apps of uw bezit en gebruik van de Apps inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, met betrekking tot de relatie tussen Posit Science en Apple, hierbij Posit Science, en niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor het onderzoek, het verweer, de schikking en de kwijting van een dergelijke claim inzake intellectueel eigendom.
  7. Naleving van de wetgeving: U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waar een embargo van de Amerikaanse overheid op rust of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat ‘terroristen ondersteunt’ en (ii) u niet op een lijst met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid staat.
  8. Naam en adres van de ontwikkelaar: De contactgegevens van Posit Science voor vragen, klachten of claims van eindgebruikers met betrekking tot de Apps zijn vermeld in artikel 24 (Contactgegevens).
  9. Voorwaarden van overeenkomst van derden: Bij het gebruik van de Apps moet u voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van overeenkomst van derden.
  10. Derdenbeding: Posit Science en u verklaren en gaan ermee akkoord dat Apple en dochterondernemingen van Apple externe begunstigden van deze Servicevoorwaarden zijn en dat Apple, wanneer u deze Servicevoorwaarden hebt geaccepteerd, het recht heeft (en wordt geacht dit recht geaccepteerd te hebben) om deze Servicevoorwaarden jegens u te handhaven als een externe begunstigde daarvan.
 5. Aanvaardbaar gebruik en gedrag. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud, met uitzondering van het hierboven vermelde gebruik in licentie. U aanvaardt alle risico’s die gepaard gaan met het gebruiken van uw Gebruikersinhoud, waaronder het vertrouwen van anderen dat uw inhoud accuraat, volledig en nuttig is of het openbaar maken van uw Gebruikersinhoud waardoor u of een derde te herleiden zijn naar persoon. U gaat ermee akkoord de Apps te gebruiken op een wijze die voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
  1. Verboden inhoud. U gaat ermee akkoord in de Apps geen Verboden inhoud te plaatsen, uit te wisselen, beschikbaar te stellen, aan te bieden of te verwerken. “Verboden inhoud” is inhoud die: (a) naar onze mening en naar ons eigen inzicht bezwaarlijk, beledigend, schadelijk (bijv. computervirussen) of onrechtmatig is, of (b) direct of indirect schade kan toebrengen aan ons, onze Apps of andere gebruikers.
  2. Inbreuk. Alle gebruik van onze Apps dat een schending vormt van deze Servicevoorwaarden kan resulteren in, onder meer, de onmiddellijke schorsing of beëindiging van uw Account en/of de schorsing of beëindiging van uw rechten om onze Apps te gebruiken. Alle beslissingen tot schorsing worden door ons naar eigen inzicht genomen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden getroffen.
  3. Handhaving door ons. Wij hebben het recht (maar niet de verplichting) om enkele of alle delen van uw Gebruikersinhoud te beoordelen en om welke reden dan ook uw Gebruikersinhoud te verwijderen (of aan te passen), onder meer wanneer we naar eigen inzicht van mening zijn dat uw Gebruikersinhoud een schending vormt van deze Servicevoorwaarden, onder de Verboden inhoud valt of anderszins een bedreiging vormt voor de veiligheid van een andere persoon, deze schade toebrengt of voor ons of een andere persoon een aansprakelijkheid oplevert. We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht om) de inhoud te onderzoeken en gepaste actie te ondernemen, waaronder het naar eigen inzicht verwijderen van Verboden inhoud uit onze Apps (of deze aan te passen), het schorsen of beëindigen van uw Account en/of het schorsen of beëindigen van het aanbieden van onze Apps en het doen van aangifte bij de instanties voor wetshandhaving, wanneer u deze bepaling of enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden schendt.
  4. Geen onderbreking. Het is niet toegestaan om: (a) zonder toestemming informatie of gegevens van andere gebruikers, waaronder hun e-mailadres, te oogsten, te verzamelen of samen te stellen; (b) interferenties, onderbrekingen of een buitensporige belasting te veroorzaken op de servers of netwerken die zijn verbonden met de Apps, of de regels, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken te schenden; (c) via het onderscheppen van wachtwoorden of andere middelen te proberen ongeautoriseerd toegang te krijgen tot de Apps of andere computersystemen of netwerken die met de Apps zijn verbonden of in combinatie met de Apps worden gebruikt; (d) last te veroorzaken of te interfereren in het gebruik en het plezier van andere gebruikers van de Apps; en (e) de Apps te voorzien van software of geautomatiseerde programma’s of scripts voor het produceren van meerdere accounts, het genereren van geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken en vragen, of het strippen, schrapen of delven van gegevens in de Apps.
 6. Vriendennetwerk. Een “Vriendennetwerk” is het netwerk van u en de mensen die u met behulp van de functies in de Apps hebt uitgenodigd voor toegang tot bepaalde aspecten van uw Gebruikersgegevens of Trainingsgegevens, zoals aangegeven in de Apps. U moet voorzichtig zijn met wie u toevoegt aan uw Vriendennetwerk. Uw vrienden hebben toegang tot bepaalde aspecten van uw gebruikersprofiel, waaronder uw gebruikersnaam voor het Account, bepaalde activiteiten en resultaten van u in de Apps, en alle inhoud die u plaatst in uw Vriendennetwerk, met inbegrip van naar uw persoon te herleiden informatie die u vermeldt.
 7. Externe sites, andere gebruikers
  1. Externe sites. De Apps kunnen links naar andere websites of services van derden of advertenties voor derden bevatten (gezamenlijk “Externe site(s)”). We hebben geen zeggenschap over Externe sites en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van Externe sites of in Externe sites opgenomen links. Posit Science biedt deze links uitsluitend aan voor uw gemak en de Externe sites worden door ons niet beoordeeld, goedgekeurd, bewaakt, onderschreven, gegarandeerd of op een bepaalde manier voorgesteld. Als u ervoor kiest een aan de Apps gekoppelde Externe site te openen of te gebruiken, doet u dat volledig op eigen risico. Externe sites zijn niet onderworpen aan deze Servicevoorwaarden of het Privacybeleid van Posit Science, maar zijn onderworpen aan hun eigen voorwaarden en beleid, onder meer op het gebied van privacy, tracking en dataverzamelingspraktijken.
  2. Andere gebruikers. Elke gebruiker van de Apps is als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud van de betreffende Gebruiker. Omdat we geen controle hebben over de Gebruikersinhoud, verklaart u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor Gebruikersinhoud en geen garantie geven rondom de nauwkeurigheid, actualiteit, gepastheid of kwaliteit van Gebruikersinhoud en hier geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Uw interactie met andere gebruikers van onze Apps is uitsluitend tussen u en die gebruikers. U gaat ermee akkoord dat Posit Science niet verantwoordelijk is voor verliezen of schade die het gevolg zijn van dergelijke interactie. Als er een geschil is tussen u en een gebruiker, zijn wij niet verplicht daarbij betrokken te raken.
 8. Vrijwaring.
  1. Algemene vrijwaring. Hierbij verklaart u ons (en onze medewerkers, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden) te vrijwaren en voor altijd te ontslaan van, en hierbij afstand te doen van en af te zien van, alle eerdere, huidige en toekomstige geschillen, claims, controverses, vorderingen, rechten, verplichtingen, aansprakelijkheid, rechtshandelingen en grondslagen voor rechtshandelingen van welke soort of aard dan ook (met inbegrip van persoonlijk letsel, overlijden en schade aan eigendommen) die zijn ontstaan, of direct of indirect ontstaan door interacties met andere gebruikers van onze Apps of Externe sites of door het handelen of nalaten te handelen van deze andere gebruikers.
  2. Vrijwaring inzake CA Civil Code 1542. Als u een ingezetene van Californië bent, doet u in verband met het bovenstaande hierbij afstand van sectie 1542 van de Civil Code van Californië, waarin het volgende is bepaald: “een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot claims waarvan de schuldeiser niet wist of niet vermoedde dat deze ten gunste van de schuldeiser bestonden op het moment dat de vrijwaring werd verleend en die, als de schuldeiser daarvan geweten had, wezenlijk van invloed zouden zijn geweest op de schikking met de schuldenaar”.
 9. Geen medisch advies. De Apps, Inhoud van de Site, Gebruikersinhoud en uw Trainingsgegevens zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld ter vervanging van advies, diagnose of behandeling door professionele artsen. U moet een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener waar u een dergelijke relatie mee hebt, raadplegen als u vragen hebt over een medische aandoening of als u bepaalde symptomen hebt of denkt dat u een medische aandoening hebt, ongeacht de informatie die is vermeld in de Apps, Inhoud van de Site, Gebruikersinhoud of uw Trainingsgegevens. U mag een professioneel medisch advies niet negeren en u mag niet uitstellen dit in te winnen vanwege informatie die is vermeld in de Apps, Inhoud van de Site, Gebruikersinhoud of uw Trainingsgegevens. Bovendien mag u de informatie die is vermeld in de Apps, Inhoud van de Site, Gebruikersinhoud of uw Trainingsgegevens niet uitleggen als een aanbeveling voor een bepaald behandelplan, product of handelswijze. U moet altijd overleggen met uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener voordat u met een nieuwe behandeling begint of stopt met een behandeling die uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener u heeft voorgeschreven. Als u denkt dat het gebruik van de Apps voor u leidt tot negatieve effecten of medische klachten, moet u onmiddellijk stoppen de Apps te gebruiken en contact opnemen met uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener, evenals met Posit Science op het hieronder gegeven adres (artikel 24, Contactgegevens). Wij geven geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie die is vermeld in de Apps, Inhoud van de Site, Gebruikersinhoud of uw Trainingsgegevens.
 10. Back-ups. Wij maken regelmatig back-ups van uw Accountgegevens, Gebruikersinhoud en Trainingsgegevens. U erkent dat back-ups kunnen mislukken en gaat ermee akkoord dat wij jegens u geen verplichting hebben ten aanzien van mislukte back-ups of mogelijke daaraan gerelateerde schade, die buiten de redelijke macht van Posit Science liggen.
 11. Beleid inzake auteursrechten. Posit Science eerbiedigt het intellectuele eigendom van anderen en vraagt de gebruikers van onze Apps hetzelfde te doen. We hebben voor onze Apps een beleid voor auteursrechten aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in de verwijdering van inbreuk makend materiaal en in voorkomende gevallen in de beëindiging van de accounts van gebruikers van onze online Apps die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Als u denkt dat een van onze gebruikers bij het gebruiken van onze Apps onrechtmatig inbreuk maakt op de auteursrechten van een werk en u wilt dat het vermeende inbreuk makende materiaal wordt verwijderd, moet u de volgende informatie verstrekken in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (overeenkomstig titel 17 van de United States Code, sectie 512(c)) aan onze speciale Copyright Agent:
  1. uw fysieke of elektronische handtekening;
  2. identificatie van het of de auteursrechtelijke beschermde werk(en) waarop volgens u inbreuk wordt gemaakt;
  3. identificatie van het materiaal in onze Apps dat volgens u inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  4. voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te vinden;
  5. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  6. een verklaring dat u in goed vertrouwen denkt dat het gebruik van het bezwaarlijke materiaal niet is goedgekeurd door de houder van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of uit hoofde van de wet; en
  7. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat u ofwel de houder bent van het auteursrecht waarop de vermeende inbreuk betrekking heeft of dat u gemachtigd bent namens de houder van het auteursrecht op te treden.
  8. We wijzen u erop dat overeenkomstig titel 17 van de United States Code, sectie 512(f), de klagende partij bij een verkeerde voorstelling van wezenlijke feiten (onwaarheden) automatisch aansprakelijk wordt gesteld voor alle schade, kosten en advocatenhonoraria die wij moeten betalen in verband met de schriftelijke kennisgeving en de aantijging van inbreuk op auteursrechten.
  9. De speciale Copyright Agent voor Posit Science is:
   Mark Pingree
   Posit Science Corporation
   160 Pine Street, Suite 200
   San Francisco, CA 94111
   Verenigde Staten van Amerika
   E-mail: mark.pingree@positscience.com
 12. Beëindiging. Deze Servicevoorwaarden blijven volledig van kracht gedurende de tijd waarin u een gebruiker bent. U kunt uw Account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door per e-mail een kennisgeving van beëindiging te sturen naar support@brainhq.com. We kunnen uw Account schorsen of beëindigen en/of het aanbieden van onze Apps schorsen of beëindigen: (a) met onmiddellijke ingang als wij, naar eigen inzicht, denken dat u deze Servicevoorwaarden schendt; (b) op elk gewenst moment als wij naar eigen inzicht besluiten te stoppen met het aanbieden van de betreffende App, door een e-mail te sturen naar het adres dat u hebt opgegeven voor uw Account of door een bericht in onze Apps te plaatsen; of (c) zonder opgaaf van reden, door een e-mail te sturen naar het adres dat u hebt opgegeven voor uw Account. Als u uw Account beëindigt, zijn wij niet verplicht tot het terugbetalen van kosten. Als uw Account zonder reden door ons wordt beëindigd, ontvangt u naar evenredigheid een restitutie voor de kosten die u hebt betaald voor het ongebruikte deel van de toepasselijke abonnementstermijn(en). U begrijpt dat een beëindiging van deze Servicevoorwaarden en/of uw Account inhoudt dat uw Accountgegevens worden verwijderd uit onze database. Wij zijn op geen enkele wijze jegens u aansprakelijk voor een schorsing of beëindiging van uw Account of een schorsing of beëindiging van onze Apps of voor het verwijderen van gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen naar eigen inzicht, op elk moment en om welke reden dan ook onze Apps aanpassen. Bij een beëindiging van deze Servicevoorwaarden blijven de volgende artikelen van kracht: 2 (voor zover u op het moment van beëindiging van deze Servicevoorwaarden nog geld van ons tegoed hebt), 8, 15, 16, 17, 19 en 23.
 13. Handelsmerken. Alle handelsmerken, logo’s en servicemerken (gezamenlijk de “Merken”) die in de Apps worden weergegeven, zijn eigendom van Posit Science of van andere derden. U hebt geen toestemming om deze Merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Posit Science of de derde partij die houder is van de Merken.
 14. Privacy. Bij het gebruik van de Apps kan Posit Science bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen. Het verzamelen, gebruiken en delen van dergelijke informatie is geregeld in het Privacybeleid van Posit Science. Dit is te vinden op www.brainhq.com/privacy. Middels deze verwijzing is het Privacybeleid van Posit Science in zijn geheel opgenomen in deze voorwaarden. Dientengevolge kan er middels een kennisgeving van een wijziging van deze Servicevoorwaarden overeenkomstig de hierin vermelde voorwaarden worden verwezen naar wijzigingen in het Privacybeleid van Posit Science en worden deze daarmee geacht aan u te zijn verstrekt.
 15. Afwijzen van garantie. De Apps en de door Posit Science geleverde services worden door Posit Science aan u aangeboden op basis van de staat waarin deze zich bevinden en beschikbaar zijn en uw gebruik is op eigen risico. Posit Science (en zijn leveranciers) wijzen alle uitdrukkelijke, stilzwijgende en wettelijk garanties af, met inbegrip van garanties voor titels van of niet-inbreuk op rechten van derden, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en ongestoord genot. Posit Science (en zijn leveranciers) geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de sites of dat de apps of de door Posit Science geleverde services in de apps zonder onderbreking worden geleverd, geen fouten bevatten of dat alle fouten worden gecorrigeerd.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. De specifieke beperkingen die niet zijn toegestaan in artikel 15 (Afwijzen van garantie) en/of artikel 16 (Beperking van aansprakelijkheid) hierboven zijn daarom mogelijk niet op u van toepassing. De duur van een dergelijke garantie die niet mag worden uitgesloten, is beperkt tot dertig (30) dagen na uw eerste gebruik van de Apps of, als een dergelijke beperking van de duur niet is toegestaan in de toepasselijke wetgeving, tot de minimumtermijn die in de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

 1. Beperking van aansprakelijkheid. In geen enkel geval is Posit Science aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, morele of gevolgschade die ontstaat door of verband houdt met deze Servicevoorwaarden, de Apps of een uit hoofde daarvan door Posit Science verleende service, met inbegrip van alle schade die voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken ervan, uit het verlies aan gegevens of uit winstderving, ongeacht of Posit Science al dan niet is gewaarschuwd voor dergelijke schade en in elke theorie inzake aansprakelijkheid. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Posit Science die ontstaat door of verband houdt met deze Servicevoorwaarden, de Apps of een uit hoofde daarvan door Posit Science verleende service, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad of anderszins, zal niet meer bedragen dan de bedragen die u in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de claim hebt betaald of eenhonderd Amerikaanse dollar ($ 100), afhankelijk van wat het hoogst is. Indien er meer dan één claim bestaat, wordt deze limiet niet verhoogd. U erkent dat onze leveranciers en licentiegevers op geen enkele wijze aansprakelijk zijn uit hoofde van deze Servicevoorwaarden.
 2. Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord Posit Science en zijn directeuren, medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk de “Schadeloos gestelde partijen”) schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, verliezen, letsel, schade, kosten of uitgaven (met inbegrip van advocatenhonoraria) van Posit Science of een Schadeloos gestelde partij die ontstaan door of verband houden met: (a) uw gebruik van de Apps; (b) uw Gebruikersinhoud; (c) uw schending van of inbreuk op een bepaling in deze Servicevoorwaarden of een schending van de rechten van een derde partij; of (d) uw schending van toepasselijke wet- of regelgeving.
 3. Wijziging. Deze Servicevoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Posit Science worden gewijzigd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, wordt u hiervan in kennis gesteld via de plaatsing van de herziene Servicevoorwaarden in onze Apps of een kennisgeving naar het e-mailadres dat u hebt gebruikt om uw account te registreren. U bent er te allen tijde verantwoordelijk voor uw Accountgegevens bij te werken en ons uw meest actuele e-mailadres te verstrekken. Als het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt niet geldig is, of als om welke reden dan ook de hierboven beschreven kennisgeving niet kan worden afgeleverd, vormt de verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving desalniettemin een daadwerkelijke kennisgeving van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen. Alle wijzigingen in deze Servicevoorwaarden treden onmiddellijk in werking voor nieuwe gebruikers van onze Apps; in de andere gevallen treden de wijzigingen in werking dertig (30) dagen na de verzending van een e-mail met kennisgeving aan u of dertig (30) dagen na de plaatsing van een kennisgeving in onze Apps, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Als u dertig (30) dagen na de eerste kennisgeving van de wijzigingen door Posit Science op de hierboven beschreven wijze de Apps blijft gebruiken, vormt dit een instemming met de wijzigingen. Als u het niet eens bent met een bepaalde wijziging, hebt u uitsluitend de mogelijkheid om met onmiddellijke ingang uw Account te beëindigen en te stoppen met het gebruik van de Apps. Behalve waar anderszins bepaald in dit artikel 18, zal geen enkele wijziging van deze Servicevoorwaarden geldig zijn.
 4. Geldend recht. Deze Servicevoorwaarden en alle claims, geschillen of controverses die daaruit ontstaan of daarmee verband houden, vallen onder de wetgeving van de staat Californië in de Verenigde Staten en worden uitsluitend en exclusief op grond van die wetgeving uitgelegd. Elke wet die zou leiden tot de toepassing van het recht van een ander rechtsgebied, is niet van toepassing. Voor de oplossing van dergelijke geschillen gaat u uitdrukkelijk akkoord met en stemt u in met de exclusieve rechtsmacht en locaties van de staats- en federale rechtbanken van de staat Californië in de stad San Francisco.
 5. Internationale gebruikers. Deze Servicevoorwaarden zijn geschreven in Amerikaans-Engels. Voor zover een vertaalde versie van deze overeenkomst conflicteert met de Engelse versie, geldt de Engelse versie. De Apps worden aangeboden vanuit de Verenigde Staten. Als u ervoor kiest de Apps of andere services te gebruiken in de Europese Unie of andere delen van de wereld met een wetgeving voor gegevensverzameling en -gebruik die afwijkt van die van de Verenigde Staten, moet u er rekening mee houden dat u uw Persoonlijke informatie doorgeeft (op de wijze die is vastgesteld in het Privacybeleid op www.brainhq.com/privacy) naar de Verenigde Staten. Door het verstrekken van uw Persoonlijke informatie stemt u in met (a) een dergelijke doorgifte, en (b) de toepassing van de wetten van de Verenigde Staten en/of de staat Californië met betrekking tot elk geschil dat ontstaat door of verband houdt met deze Servicevoorwaarden (met uitzondering van de geschillen die ontstaan door uw gebruik van Externe sites; deze worden beheerst door de toepasselijke algemene voorwaarden en/of het privacybeleid van de Externe site). Dit geldt niet in geval van voorschriften, regelgeving, jurisprudentie en/of internationale verdragen die leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan dat van de Verenigde Staten of de staat Californië.
 6. Beoogd publiek. De Apps worden door Posit Science onderhouden vanuit de kantoren van het bedrijf in de Verenigde Staten. Degenen die ervoor kiezen de Apps op een andere locatie te gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale of nationale wetgeving, indien van toepassing. De software, technologie en andere informatie van onze Apps vallen verder onder de exportcontrole van de Verenigde Staten en mogelijk onder de importwetgeving in uw rechtsgebied. Er mag geen software, technologie of andere informatie van onze Apps worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar personen of entiteiten die voorkomen op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel of op een wijze die anderszins is verboden op grond van de wetgeving inzake exportcontrole van de Verenigde Staten. Door de software, technologie of andere informatie van onze Apps op welke wijze dan ook te openen en te gebruiken, verklaart u dat u niet op een dergelijke lijst voorkomt en niet bent gevestigd in, onder zeggenschap staat van of een burger of ingezetene bent van een dergelijk land.
 7. Veiligheidsmaatregelen. Posit Science gebruikt op de normen in de sector gebaseerde technische en organisatorische maatregelen voor het veilig doorgeven, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder uw Accountgegevens en Trainingsgegevens. Een beschrijving hiervan vindt u op https://www.brainhq.com/security (“Veiligheidsmaatregelen”). De Veiligheidsmaatregelen zijn ontworpen om de integriteit van dergelijke gegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van die gegevens te voorkomen. Posit Science kan de Veiligheidsmaatregelen naar eigen inzicht van tijd tot tijd bijwerken.
 8. Algemene bepalingen. Wanneer wij nalaten een recht of een voorziening in deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of te handhaven, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die voorziening. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling in deze Servicevoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze Servicevoorwaarden en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht op zodanige wijze te zijn gewijzigd dat deze in de ruimste zin zoals toegestaan in de wetgeving, geldig en afdwingbaar is. De titels van de artikelen in deze Servicevoorwaarden worden vermeld voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele werking. De woorden “met inbegrip van” of “waaronder” hebben geen uitputtende betekenis. Deze Servicevoorwaarden en alle andere aanvullende voorwaarden die op bepaalde pagina’s van onze Apps staan vermeld, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Posit Science met betrekking tot het gebruik van de Apps.
 9. Contactgegevens. Voor vragen over deze Servicevoorwaarden kunt u per e-mail contact met ons opnemen via support@brainhq.com of door te schrijven naar Posit Science Corporation, 160 Pine Street Suite 200, San Francisco, CA 94111, Verenigde Staten van Amerika. In beide gevallen moet u in het bericht aangeven “Ter attentie van: Servicevoorwaarden”.